4 AREAS

EnWin 2030 is an investment fund focused

on environmental innovation and projects based on sustainable and circular economy principles. We benefit economically as well as ecologically - where it truly matters.

The beauty is that the more we help, the more we value our investments.

cile_7.jpg
3.3
press to zoom
8
press to zoom
9
press to zoom
11.5
press to zoom
12
press to zoom
15.1
press to zoom
1/1

4 AREAS

Prioritu představuje posílení energetické účinnosti spolu s přeměnou energetického sektoru, odklonem od energetického využití uhlí a podporou obnovitelných zdrojů energie. Současně má dojít k plné integraci, propojení a digitalizaci energetického trhu napříč EU. To se promítne i do vývoje v ČR, kde největší podíl na výrobě elektřiny má hnědé uhlí (a jádro). Výroba tepla z pevných fosilních paliv a zemního plynu klesá, roste podíl obnovitelných zdrojů a biopaliv.

Fond podporuje projekty, přivádějící na trh řešení pro zavádění inovativních a úspornějších technologií, integraci obnovitelných zdrojů energie do sítě, sdílení čistých zdrojů energie včetně přeshraničního, propojování energetických soustav, zlepšování energetické účinnosti a ekodesignu výrobků. 

Pozornost má být zaměřena na optimalizaci spotřeby energie a hledání řešení pro průmyslová odvětví, která významně závisí na energiích – výroba oceli, cementu a chemický průmysl. V neposlední řadě bude nezbytné věnovat pozornost i energetické náročnosti samotného digitálního (ICT) odvětví. 

 

V oblasti stavebnictví se pozornost soustředí na řešení spojená se zlepšením energetické náročnosti budov (vč. větší odolnosti budov vůči změně klimatu, rozsáhlejší digitalizace). 

 

S ohledem na ambici snížit emise z dopravy o 90% do roku 2050 patří oblast dopravy a „chytré a udržitelné mobility“ k těm, kde je významný prostor pro optimalizaci využití energie. 

 

Důležitým směrem pro rozvoj inovací je digitalizace (vč. umělé inteligence, 5G, internetu věcí apod.) a využití dat pro monitoring a optimalizaci spotřeby energie. 

Perspektivním směrem je hledání inovativních technologických aplikací pro průmysl a dopravu spojených s využitím vodíku, palivovými články, alternativními palivy a ukládáním energie. Rostoucí význam budou mít technologie pro zachycování a ukládání uhlíku. 

Součástí prostoru pro inovace v oblasti užití energie jsou i řešení, posilující postavení spotřebitelů a napomáhající řešit dostupnost energií („energetickou chudobu“).

4 AREAS

4 AREAS